s Një ditë Pejgamberi a. 9- Derri; "Me të vërtetë, Allahu ua ka ndaluar ngrënien e kafshës së ngordhur, gjakun e derdhur, mishin e derrit dhe atë kafshë që nuk është therrur në emër të Zotit. Do t'i theksoj pa ua përmendur senedet (zinxhirin e transmetuesve), me qëllim të lehtësimit të mbamendjes dhe të shtimit të dobisë prej tyre in sha'All-llahu teala. 40 Hadithet e. Dyzet Hadithe Kudsij HADITHI 1. Keto hadithe qe flasin per mjekimim qe i cekem me heret tregojne, permbajne ,pohojne shkaqet ose rezultatet qe dalin apo pasojat qe dalin prej ketyre shkaqeve,d he thote gjithashtu keto hadithe permbajne kotesine e atyre njerezve te cilet e kane mohu mjekimin, dhe thote keto hadithe tregojne qe pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka urdheru qe. Hadithet e Buhariut. REVISTA ALBISLAM (Nr, 1 - 99) Albislami ishte edhe një revistë Islame në gjuhën shqipe, e cila vazhdon të synon përhapjen e diturisë fetare dhe rrënjëzimin e metodologjisë së ehli suneh uel xhemaa, te të gjithë myslimanët e rajonit dhe te ata të cilët hulumtojnë pas të vërtetës. 4 – Ato hadithe të dobëta tek të cilat janë mbështetur disa fukaha. 7 211 pëlqime · 16 duke folur në lidhje me këtë. Ajete Kur'anore dhe Hadithe. Nëse kërkon lumturinë… (Salih Es Sindi) Rijadus Salihin; KUR'AN DHE HADITH | 2013 |. Imam Tirmidhiu e pranon një hadith që transmetohet me fjalën “an. Hadithe Kuranore. Pas kësaj e përktheu Koleksionin kanonik të haditheve të Buhariut i cili përmban 7124 hadithe dhe u botua në 7 vëllime nga shtëpia botuese El Kelimeh nga Novi Pazari. (Transmeton Ebu Davudi, Ibn Maxhe, Ibn Hibbani dhe Hakimi, i cili thotë: është sahih, sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit). Buhariu hadithe te buhariut hadithe hadith sahih hadithe sahih Tregime Islame Lutje dua Kurani shqip hadithe sahih te perzgjedhura Muslimi Pejgamberi a. Imam Kurtubiu, rahimehull-llah, thotë: të gjitha këto mendime janë të dijetarëve të selefit, kurse shkaku i kësaj është divergjenca që gjendet në hadithe, sikur e shihni”. Hadithet e Buhariut te ndara ne kapituj. It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Shkalla e katërt: Hadithi i cili i ka plotësuar shartet (kushtet) të cilat i kanë paraparë Buhariu dhe Muslimi, por nuk i kanë regjistruar ata, por është regjistruar në koleksionet e të tjerëve. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Ne themi ashtu siç kanë thënë imamët e mëdhenj, e ndër ta edhe Neim bin Hamad el-Huzai, mësuesi i Buhariut se: “Ai që e shëmbëllen Allahun me krijesat e Tij, ai ka rënë në mosbesim, sikundër edhe ai që e mohon atë cilësi që Allahu ia ka atribuuar Vetvetes, po ashtu ka rënë në kufër-mosbesim. E pasi i Dërguari i Allahut (Sal-laAllahu alejhi ue sel-lem) u pyet se cili mëkat është më i madhi, tha: "T'i bësh Allahut shok, kurse Ai ty të ka krijuar. Në transmetimin e Buhariut theksohet: "E shpërblen All-llahu, ia fal mëkatet dhe e fut në xhenet. Muhammad Husayn Haykal,” Hajat Muhammed”, fq. Thotë Ibn Haxheri – Allahu e mëshiroftë: Kur Imam Bukhariu pa veprat e hadithit që kishin shkruar dijetarët para tij, gjeti se ato kishin mbledhur mes haditheve të sakta dhe të dobëta, dhe kjo bëri që të lindë tek ai dëshira për të […]. Buhariu hadithe te buhariut hadithe hadith sahih hadithe sahih Tregime Islame Lutje dua Kurani shqip hadithe sahih te perzgjedhura Muslimi Pejgamberi a. Buhariu Nr. Ai, alejhiselam u pergjigje: "Ata plotesojne rreshtin e pare dhe qendrojne ne ate menyre te ngjitur me njeri-tjetrin. The description of Hadithet e Buhariut. This banner text can have markup. Disa hadithe për vlerën e hixhames. Pati prej jush që e deshën këtë jetë (ata që u ngutën pas presë) e pati prej jush që e deshtën botën tjetër. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. This video is unavailable. Në lidhje me këtë hadith në një transmetim të Buhariut thotë: ” All-llahu xh. Watch Queue Queue. Libri i haditheve të Imam Buhariut po lexohet në një xhami në Shkup. E vërteta e patë që këta lloj myslimanë duhet të mësojnë është se profeti i tyre Muhammed nuk ka qenë fare profet. Kurse në transmetimin e Ibn Maxhes qëndron:. Rinia ne islam. E gjithë çështja i referohet asaj që është konfirmuar në sahihun e Buhariut dhe Muslimit, në një transmetim nga prijësi i besimtarëve Ali bin Ebi Talib, i cili ka thënë: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. Kërko në hadithet e buhariut me fjalë, transmetues dhe kapitull. 30 Mar 2018. Vendosën të marrin dhjetë njerëz, secilit prej tyre t'ua japin nga dhjetë hadithe, por duke i përzier zinxhirin e çdo hadithi me tekstin e hadithit tjetër. Ai, alejhiselam u pergjigje: "Ata plotesojne rreshtin e pare dhe qendrojne ne ate menyre te ngjitur me njeri-tjetrin. “Kush e mëson një dituri, e cila duhet të mësohet për hirë të Fytyrës së All-llahut, e mëson për të fituar diçka nga të mirat e kësaj bote, nuk do të shijon erën e xhennetit, Ditën e Kijametit”. Libri i haditheve të Imam Buhariut po lexohet në një xhami në Shkup. Hadithet e Buhariut. NJOHURITË E BUHARIUT NË HADITH 74. Akideja e Imam Buhariut: Imam Buhariu kishte Akiden e pastër të Selefëve, ishte i ashpër ndaj bidatgjive dhe shkruante libra kundër tyre, Veprat e robërve të Allahut(Efalul Ibad), Kitab et Teuhid, në 58kapituj në koleksionin e tij të haditheve të sakta e vërteton dhe sqaron Akiden e pastêr Selefije. Emri i përdoruesit tuaj. Koleksionet e Al-Buhariut dhe Muslimit radhiten lartë dhe janë të njohura si “Al-Sahihain” që nënkupton autentike dhe autoritative. Agjërimi i Muhamedit në Ramazan - Libraria Islame. Tradita vërteton që "nuk ka ide të reja, por njerëzit e rinj i zbulojnë". Pas katër viteve, gjegjësisht në vitin 1996 BI Al-Shems u trnsferua në Rebstein SG. Perkthimi nga AITC. Imam Kurtubiu, rahimehull-llah, thotë: të gjitha këto mendime janë të dijetarëve të selefit, kurse shkaku i kësaj është divergjenca që gjendet në hadithe, sikur e shihni”. Njihe All-llahun ( kur je ) ne bollek, All-llahu do te njeh ty ne veshtiresi. ) nuk është i veçantë, por ai është i përgjithshëm dhe për këtë është detyrë e të gjithë atyre të cilët shprehin:. " A'raf:56". 3,461 likes · 3 talking about this. cdo gje eshte caktuar dhe mbaruar ) ( Tirmidhiu, i cili thote: hadith hasen sahih ) Ne trasmetimet e tjera, pervec te Tirmidhiut, qendron:. -Transmeton Buhariut dhe të tjerët nga Enes ibën Maliku se kur i është sjellur Ubëjdullah ibën Zijadit (komandanti kryesor i Jezidit) koka e Hysejnit alejhi selam, e ka vendosë në një govatë dhe me shkopin e tij e ka prek kokën dhe sytë e Hysejnit dhe pastaj ka fol diç për bukurinë e tij (ka thënë: Nuk kam parë këso bukurie). Ata i thanë: 'O i Dërguari i Allahut! Ne nuk jemi si ti. Hadithet e Buhariut-1. mars 2015 fisnike me indekse dhe përmbledhje të indekseve të isnadit dhe të teksteve të haditheve për përmbledhjet e Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut, Nesaiut, Ibni Maxhes, Malikut, Ahmedit, Darimiut, Darekutnit. a Fillimi i Shpalljes 40 Hadithet kudsij hadithe islame Muhammed sahih thenie islame. Pyetja 74: Shëno një shembull të hadithit MUNKATIË. e ka kombinuar ushqimin. 40 Hadithet e Imam Neveviut për Android - 40 Hadithet me tekst arabisht dhe shqip - Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek hadithi ku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin shqip dhe fusnote). s u thotë sahabëve: "Më ka marrë malli për vëllezërit e mi. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Hadithe te Buhariut JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT. s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. kur e komenton ajetin 55 të kaptinës El-Maide:. Garo edhe ti me moderator Hevzi Hasani -… April 29, 2018. Prandaj kush e kryen një vepër për hir të dikujt tjetër ashtu siç e kryen për Mua, nuk do t'ia pranoj atë vepër, e as shokun (të adhuruarin) e tij!" HADITHI 6. Hadithe Kuranore is on Facebook. 4- Kryerjen e haxhit (vizitës në Mekë); 5- Agjërimin e muajit të Ramazanit. Imam Kurtubiu, rahimehull-llah, thotë: të gjitha këto mendime janë të dijetarëve të selefit, kurse shkaku i kësaj është divergjenca që gjendet në hadithe, sikur e shihni”. Awesome Inc. E faleminderoj Allahun subhanehu we taele qe ma mundsoj qe juve tjav ofroj kto hadithe qe nuk xhinden as ne librin e buhariut e as te muslimit ALLAHU QOFT I KNAQUN ME TA. Mesazhe urtësie. 5 hadithe Jeta dhe vepra e Imam Buhariut 1. Emrat e AllahutTeuhidi 33 nga 99 Emrat e Allahut me argument - Pjesa 1 Shkruar nga Ismail Bardhoshi; HURMA AJWA (AXHVA) MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-16; MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-15; MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-14; MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-13. Mirë se vini! Hyni në llogarinë tuaj. Bowmasters - Multiplayer Game Playgendary Games. Ishte një nga dijetarët më të shquar në mbledhjen e haditheve. Vlen të theksohet se merita e Buhariut dhe e hartuesëve të Sahihëve të tjerë nuk qëndron aq shumë në atë se ata për herë të parë bënë ndarjen e hditheve që ishin në qarkullim, se cilët nga ai numër ishin të vërtetë e cilët jot ë vërtetë, san ë atë se ata i kanë mbledhur të gjithë ata hadithe të cilët deri në. E-File Magic 2. s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. GABIMET E NAMAZLIVE Transmetohet nga Beraë bin 'Aazib (radijallahu 'anhu), i cili ka thënë: "(Sahabët), faleshin së bashku me të Dërguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem), dhe, kur ai binte në ruku, edhe ata binin në ruku. Hadithe të sakta që nuk jan të transmetuara nga BUHARIU - Hoxhë Bekir Halimi Audionur Shkurt Vlera e imam Buhariut dhe e nxënësit i dinte 200 mij hadithe sikur t'i kishte para vetes. Ata bashkuan zinxhirin e një hadithi me tekstin e një tjetri dhe zinxhirin e këtij hadithi e lidhën me. Imam Tirmidhiu thotë: "Hadithi i Enesit është hasen-sahih. net, Ajete dhe Këshilla të Vyeshme, Jeta Bashkëshortore Islame, ‎Gjithçka Për Islam, Të përfitojmë nga hoxhallarët tanë, Vijesti iz islamskog svijeta, Republika Turska, ‎‎Al Rahma TV, ‎الصفحة. com Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon vetëm Allahut. Kjo përmbyllje u kurorëzua sot (27/ 06/ 2018) me shpërndarjen [] Read More. Prej njerëzve të parë ndaj të cilëve do të shpallet dënimi në Ditën e Gjykimit do të jetë dëshmori (shehidi, martiri). (Muttefekun alejhi) Në Sahihun e Buhariut është ky transmetim: "Njeriu i penduar ishte më afër vendit të ibadetit (adhurimit) vetëm për një pëllëmbë, andaj dhe u llogarit si. s), së bashku me të uleshin edhe disa shokë të tij. nuk iu lejua të lutet te varri i nënës së tij, (është autentik, mirëpo) duhet të shpjegohet në mënyrë korrekte, pasiqë është rregull e usulit që kur një argument i pamohueshëm e kundërshton një hadith autentik, ai hadith duhet të interpretohet në atë mënyrë që të sqarojë. 4 0 HADITHE TË SHKURTRA Shënim: Të gjitha hadithet e përfshira në këtë punim janë autentike të transmetuara nga Buhariu dhe Muslimi. ; FDesk e-Publisher 4. Akideja e Imam Buhariut: Imam Buhariu kishte Akiden e pastër të Selefëve, ishte i ashpër ndaj bidatgjive dhe shkruante libra kundër tyre, Veprat e robërve të Allahut(Efalul Ibad), Kitab et Teuhid, në 58kapituj në koleksionin e tij të haditheve të sakta e vërteton dhe sqaron Akiden e pastêr Selefije. Kur erdhi Buhariu, u mblodhën në një tubim dhe filloi i pari prej atyre të dhjetëve: "transmeton filani nga filani se Resulull-llahu sal-lall-llahu alejhi ue. Pati prej jush që e deshën këtë jetë (ata që u ngutën pas presë) e pati prej jush që e deshtën botën tjetër. 13 16:31 nga Vizitor » Si dhe për çfarë arsye paraqitet Ulçera në stomak 10. VEREJTJE: KETO HADITHE JANE TE GJITHA NGA SAHIHU BUHARIUT, PRANDAJ NE FUND TE CDO HADITHI KUR TA MERRNI SHKRUAJENI {BUHARIU} Ibn Umeri r. kur e komenton ajetin 55 të kaptinës El-Maide:. (Muttefekun alej hi) Në Sahihun e Buhariut është ky transmetim: “Njeriu i penduar ishte më afër vendit të ibadetit vetëm për një pëllëmbë, andaj dhe u llogarit si banor i tij”. në suren En-Nahl,ajeti 97,thotë: „Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij jetë të mirë (në këtë botë), e. " Shih "Zad el-Mead 1/24". Books & Reference; Add Tags. IMAM BUHARIU NË LËMIN E FIK'HUT 67. Ndërsa në disa hadithe thuhet: "Namazin e falur në kohën e vet të parë e do më së shumti". i përkasin të gjithë emrat e bukur dhe cilësitë e përsosmërisë, se Ai është larg atributeve të mangëta dhe se Ai me cilësitë e Tij shquhet mbi të gjitha krijesat. Në një hadith përmendet që Pejgamberi s. For example swore~ would result in swore, snore, score, etc. Mbi natyrën e kolekcioneve të hadithit të Imam Buhariut dhe Muslimit Halid el-Hazraxhi, Muhammed Goniem & M S M Sejfullah 1. Muhamed ibn Sama thotë: "Imami ka përmendur më shumë se 70 mijë hadithe në librat e tij, dhe ka zgjedhur atharet prej 40 mijë haditheve. Hadith Hadithe arabisht Printo! E-Mail Detajet Kategoria: Hadith Publikuar më: 01. Në Sahihun e Buhariut transmetohet se Enes bin Maliku qe pyetur për mënyrën e faljes së të Dërguarit dhe leximit te tij. ‎ Profeti Muhammed ﷺ ka thene: "Percillni prej meje qofte edhe nje ajet" ﴾T. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Narrated Ibn 'Umar: Allah's Apostle ﷺ said: "I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform a that, then they save their lives an property from me except for Islamic laws and then their. Imam Buhari e ka kerkuar hadithin qe ne moshen 10 vjecare, ne vitin 205 hixhri. Perkthimi nga AITC. Buhariu Nr. Qysh si i ri u dallua në njohjen e hadithit. cdo gje eshte caktuar dhe mbaruar ) ( Tirmidhiu, i cili thote: hadith hasen sahih ) Ne trasmetimet e tjera, pervec te Tirmidhiut, qendron:. : "O i Dërguari i Allahut a. Tevhidul-esma’i ves-sifat shkurtimisht do të thotë bindshmëria e fuqishme se All-llahut xh. 7 211 pëlqime · 16 duke folur në lidhje me këtë. Agjërimi i Muhamedit në Ramazan - Libraria Islame. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: “Ai transmeton hadithe të refuzuara”, ndërsa Nesai thotë: “Ky është i lënë”. Xhemaili Në fillim të hutbes i falemenderohemi Allahut xh. e ka kombinuar ushqimin. Shpëtimi dhe paqa e Allahut xh. Thëniet e dijetarëve për këtë çështje:-Disa dijetarë e kanë urryer faljen e namazit midis shtyllave. Ummu Atije i ka transmetuar dyzet hadithe ku gjashtë prej tyre janë në dy sahihat (Buhariut dhe Muslimit) një hadith është që e ka tranmetuar vetëm bu e hënë. Pas tij cilin e do më shumë -,i thashë? "T'i bësh mirë nënës e babait"-,u përgjigj. 48) Ali / 08-04-2010. Mërgim Tahiri is on Facebook. Tevhidul-esma’i ves-sifat shkurtimisht do të thotë bindshmëria e fuqishme se All-llahut xh. Po ashtu dhe në Sahihun e Buhariut transmetohet nga shtatëmbëdhjetë sahabë të ndryshëm transmetime për shpërblimin e të ngrënit syfyr. e) Numri i haditheve: Thotë autori i librit El-Idah fi ulum el-hadithi uel Istilah: “Numri i haditheve të Sahihut të Buhariut është 7124 hadithe, përfshirë edhe hadithet që përsëriten, ndërsa hadithe pa përsëritje janë 2337 hadithe dhe ky është numri më i arsyeshëm që është cekur në këtë çështje. Ky libër është përkthyer në nëntë vëllime. Ai vete thote:” E shkruajta librin tim “Sahihun” per 16 vjet dhe i zgjodha ato prej 600 mije hadithe, dhe e bera ate nje prove ne mes meje dhe Allahu, me te Lartit. Buhariu Nr. This banner text can have markup. Një shtim I freskët në këtë delegacion të shërbëtorëve të shenjtë është fillestari , Andru Vargo. dhe "zbulimet" moderne Ekziston një numër i…. Kurani dhe shkenca. E disa autor bashkëkohor i kanë numëruar gjashtëdhjet mendime. Muhammad Husayn Haykal,” Hajat Muhammed”, fq. “Çdo njeri preket nga shejtani atë ditë kur e lind nëna e tij, përveç Merjemes dhe djalit të saj (që nuk janë prekur). E faleminderoj Allahun subhanehu we taele qe ma mundsoj qe juve tjav ofroj kto hadithe qe nuk xhinden as ne librin e buhariut e as te muslimit ALLAHU QOFT I KNAQUN ME TA. Namazi Shqip - Aplikacion edukativ fetar ku perveq Takvimit gjeni edhe shume artikuj te dobishem si :Abdesi - hap pas hapi ;Namazi - kohet. Hadithe e Buhariut. com Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon vetëm Allahut. kunna að meta þetta. Vellusha nr. Pash se si sytë i shkëlqenin nga gëzimi saqë nuk ishte në gjendje të nxirrte asnjë fjalë. 2 436 J'aime. -Transmeton Buhariut dhe të tjerët nga Enes ibën Maliku se kur i është sjellur Ubëjdullah ibën Zijadit (komandanti kryesor i Jezidit) koka e Hysejnit alejhi selam, e ka vendosë në një govatë dhe me shkopin e tij e ka prek kokën dhe sytë e Hysejnit dhe pastaj ka fol diç për bukurinë e tij (ka thënë: Nuk kam parë këso bukurie). Vëllezërit e mi janë ata njerëz që do të vijnë pas meje, që do më besojnë, edhe pse nuk më kanë parë. ” (Muslimi) Kurse ne transmetimin e Buhariut qëndron “ai i cili fshehurazi i ndëgjon fjalët pastaj i bartë ato nuk hyn në xhennet”. që kanë përkrahje të rëndësishme në…. Pas kësaj e përktheu Koleksionin kanonik të haditheve të Buhariut i cili përmban 7124 hadithe dhe u botua në 7 vëllime nga shtëpia botuese El Kelimeh nga Novi Pazari. Communauté. - Senedi (zinxhiri) është nga fjala e Buhariut: "Na ka treguar Sulejmani" e deri te Profeti (Lavdërimi dhe pastrimi i Allabut qofshin për të!). Pas 16 ditësh, e menduam këtë gjë dhe e gjykuam Imam Buhariun duke i thënë ‘ti i ke çuar dëm këto ditë pune, sepse nuk i ke shkruar. Be Kritikon Shba Për Përpjekjet E Saj Për Të Bërë Një Marrëveshje Të Re Bërthamore Me Iranin. Hadithe Kuranore. Perkthimi nga AITC. 5 hadithe Jeta dhe vepra e Imam Buhariut 1. (Pyetja Nr. Shpesh kritikët e Islamit e përqeshin Islamin veçanërisht kur është fjala për një hadith të saktë, i cili gjendet në përmbledhjen e Buhariut, i cili thotë që nëse miza bie në enë, atëherë duhet ta zhysim atë në tërësi, sepse në të gjendet ilaçi, por tani me sa duket, sipas një studimi shkencor, miza ngadhënjeu. Agjërimi i Muhamedit në Ramazan - Libraria Islame. Kur e pyetën nëse kishte ndonjë ilaç për të mësuar përmendësh, ai iu përgjigj: "Nuk ka ilaç më të mirë se etja për dituri dhe qëndrimi mbi libra". Hadithet e Buhariut. ( Tirmidhiu, i cili thote: hadith hasen sahih ) Ne trasmetimet e tjera, pervec te Tirmidhiut, qendron: " Kije ndermend All-llahun, do ta gjesh para vetes. Xhafer; Nuk kam parë dikë të ngjashëm me Buhariun, sikur nuk është krijuar për tjetër pos për hadith. Allahu i Madhëruar në librin e Tij e emërton këtë betejë, si dita e Furkanit (e ndarjes mes të kotës dhe të vërtetës), duke thënë "Dhe në atë që i kemi shpallur robit Tonë ditën e Furkanit (luftën e Bedrit), atë ditë kur u ndeshën dy ushtritë. "Djemtë e Ademit shajnë kohën, ndërsa Unë jam koha, në dorën Time është nata dhe dita. Ai vete thote:" E shkruajta librin tim "Sahihun" per 16 vjet dhe i zgjodha ato prej 600 mije hadithe, dhe e bera ate nje prove ne mes meje dhe Allahu, me te Lartit. Te mos e lejë njeriu t’i ndizet gjaku se po u ndez e vret njeriun”. Ky numër përfshirë edhe hadithet e pësëritura janë 4,000. 2 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Ebu Davudit dhe Nesaiut. Muhammad Husayn Haykal,” Hajat Muhammed”, fq. 0 grammi Altezza. ” El-Bekare, 173. ** Abdullah Ibn Jezid Ensariu tregon se e ka pyetur të Dërguarin e Allahut a. Imam Buhari e ka kerkuar hadithin qe ne moshen 10 vjecare, ne vitin 205 hixhri. Kur njerëzit i kërkonin ndonjë. DawaTools Books & Reference. Askush përveç Allahut nuk e di se kur do të ndodhë Kijameti. Ky është citati i Buhariut. transmetimin dhe përmbledhjen e Buhariut dhe Muslimit. Hadithe e Buhariut; 40 Hadithet E Imam Neveviut; www. IX, ajo është një prej librave të para që u përpilua mbi këtë çështje. Nata e mirë e Miraxhit. Sa për hadithin e dytë, që Pejgamberit a. Libri 40 hadithet e imam Neveviut. Besimi (46) 3. Këtë hadith e shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Prandaj kush e kryen një vepër për hir të dikujt tjetër ashtu siç e kryen për Mua, nuk do t'ia pranoj atë vepër, e as shokun (të adhuruarin) e tij!" HADITHI 6. Të gjitha hadithet që ndodhen në Sahihun e imam Buhariut janë origjinale dhe të vërteta (sahih) dhe nuk gjendet në të qoftë edhe një shkronjë e vetme gabim. a Fillimi i Shpalljes 40 Hadithet kudsij hadithe islame Muhammed sahih thenie islame. 13 10:52 nga Dibrani_84 » Zbulohet ‘sozia’ e planetit Toke, ndodhet 3 mije vjet drite larg 27. Imam Buhari e ka kerkuar hadithin qe ne moshen 10 vjecare, ne vitin 205 hixhri. Enesi perciell se i Derguari i All-llahut, alejhiselam, ka thene: “Drejtojini rreshtat, sepse une ju shof pas shpines sime”. Pejgamberi a. i ka thënë: “Nuk duhet ta ndërpresë faljen, derisa të dëgjojë diçka apo të. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. po shpjegonte. Jeta dhe vepra e Imam Buhariut. Hadithet e Buhariut eshte aplikacion mobil per leximin e haditheve nga koleksioni i hadithit Sahih el-Buhari te perkthyera ne Gjuhen Shqipe. Do t’i theksoj pa ua përmendur senedet (zinxhirin e transmetuesve), me qëllim të lehtësimit të mbamendjes dhe të shtimit të dobisë prej tyre in sha’All-llahu teala. E shkruar në shek. Hadithe Shqip. Ky hadith është regjistruar në dy librat e vërtetë në të Buhariut dhe të Muslimit. Në Sahihun e Buhariut transmetohet se Enes bin Maliku qe pyetur për mënyrën e faljes së të Dërguarit dhe leximit te tij. Dallohej për zgjuarsinë e rrallë. Imam Ahmedi shkruan se 'Abdallah (bin Mas'ud) tha: "Një ditë, lajmëtari i Allahut shpërndau disa plaçkë dhe një burrë prej Ansarit tha, 'Kjo ndarje nuk u. Përkthyer me gjuhën e gjendjes aktuale: Nëse nuk je jashtë në detyrë për të shëruar të prekurit ose për të kontribuar në parandalimin e kësaj sëmundje, atëherë kursejnë njerëzit nga të këqijat: mos dil. Emrat e AllahutTeuhidi 33 nga 99 Emrat e Allahut me argument - Pjesa 1 Shkruar nga Ismail Bardhoshi; HURMA AJWA (AXHVA) MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-16; MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-15; MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-14; MJETET E QËNDRUESHMËRISË NË FENË E ALLAHUT-13. Join Facebook to connect with Mërgim Tahiri and others you may know. eshte e refuzuar'. Shkalla e katërt: Hadithi i cili i ka plotësuar shartet (kushtet) të cilat i kanë paraparë Buhariu dhe Muslimi, por nuk i kanë regjistruar ata, por është regjistruar në koleksionet e të tjerëve. Hadithet e Buhariut Tags. Hadithet e Buhariut te ndara ne kapituj. : "Si do të jeni ju (në atë kohë) kur biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj dhe Imami juaj (atëherë) do të jetë nga mesi juaj (d. (Muttefekun alejhi) Në Sahihun e Buhariut është ky transmetim: "Njeriu i penduar ishte më afër vendit të ibadetit (adhurimit) vetëm për një pëllëmbë, andaj dhe u llogarit si. i hadithit 1778 dhe 1779) Kështu disa njerëz numërojnë 4 Umra të Profetit Muhammed s. ( Tirmidhiu, i cili thote: hadith hasen sahih ) Ne trasmetimet e tjera, pervec te Tirmidhiut, qendron: " Kije ndermend All-llahun, do ta gjesh para vetes. This video is unavailable. Dëshmia 27. Vitet e tij të para Imam al-muhadithin Habrat Imam Ebu. e Ajo konsiderohet si beteja e njohur ne të gjithë historinë islame. Këtë hadith e shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 40 Hadithet e. e) Numri i haditheve: Thotë autori i librit El-Idah fi ulum el-hadithi uel Istilah: “Numri i haditheve të Sahihut të Buhariut është 7124 hadithe, përfshirë edhe hadithet që përsëriten, ndërsa hadithe pa përsëritje janë 2337 hadithe dhe ky është numri më i arsyeshëm që është cekur në këtë çështje. Perkthimi nga AITC. Allahu e çliroi atë nga përgojimet e tyre; ai është i nderuar në sytë e Allahut>)) Ky hadith është një prej atyre që u shkruan prej Al Buhariut por jo prej Muslimit. Imam Buhari e ka kerkuar hadithin qe ne moshen 10 vjecare, ne vitin 205 hixhri. Në përmbledhjen e gjashtë të haditheve të Buhariut, dy hadithe që flasin për këtë dukuri te dy gra, për të cilat thuhet se gjakderdhja është shkaktuar nga venat, kurse për simptomat nuk thonë asgjë asnjë prej haditheve. December 2, 2015 Hadithe te Buhariut, Uncategorized 0. (Transmeton Ibn Maxheh dhe e saktësoi Albani nr 2808). Referenca: Libri "Hadithi", f. Engjëjt e matën hapësirën në mes dy vendeve dhe konstatuan se i penduari ishte më afër vendit që synonte, andaj e morën engjëjt e mëshirës”. 7 211 pëlqime · 16 duke folur në lidhje me këtë. Po, vall-llahi, të djeg shtëpinë me lloj-lloj çorodish. com, Kur'Ani libri i Vertet. (Transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Maxheja, Ibn Hibbani, Bejhakiu dhe Hakimi, i cili thotë: hadith sahih, sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit). Hadithe te pejgamberit alejhi selam. Në lidhje me gurin e zi kemi një hadithë në sahihun e Buhariut, Vëllimi 2, Libri mbi Haxhin, kapitulli 56, hadithi numër 675, ku Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të thuhet se ka thënë: "E di se je vetëm një gur që nuk mund të sjellë as dëm e as dobi. Omeri, i biri i Ebu Selemes jetonte me nënën e vet në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin. dhe "zbulimet" moderne Ekziston një numër i konsideruar i traditave ushqimore të Pejgamberit s. Kështu i quan populli ynë netët që sipas myslimanëve janë të mira, të mbara e të bekuara. Drejtimi juridik i Buhariut 71. Hadithe Kuranore. Marca Samsung Modello Galaxy On Nxt EAN Dato non disponibile MISURE E DIMENSIONI Peso 167. Hadithet e Buhariut eshte aplikacion mobil per leximin e haditheve nga koleksioni i hadithit Sahih el-Buhari te perkthyera ne Gjuhen Shqipe. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja bolj odprt in povezan svet. [Hadith Sahih dhe I raportuar prej el Hakimi (1/116), dhe El Dhehebiu eshte dakort me te. Këtë e vërteton kjo fjalë e Resulallaut s. Communauté. 5 Taberani n Kebir 10/385, n Ueset (Mexhmea el-Bahrejni) 8/11; me kt shprehje afr-sisht e ka transmetuar edhe Hakim n Mustedrek 1/66, kreu i Besimit, dhe thot: Ky hadith e ka isnadin t vrtet vetm. Brown, “Rethinking Tradition”, fq. Hyrje Zakonisht misionarët krishterë pretendojnë se nuk ka kolekcione të haditheve nga shekulli I parë I Hixhrit. Shkalla e katërt: Hadithi i cili i ka plotësuar shartet (kushtet) të cilat i kanë paraparë Buhariu dhe Muslimi, por nuk i kanë regjistruar ata, por është regjistruar në koleksionet e të tjerëve. Hadithet e Buhariut-1. Rinia ne islam. HADITHE TË SHENJTA (KUDSIJJ) HADITHI 1. Hadithet e Buhariut te ndara ne kapituj. Pajazit Nushi, Dr. nuk iu lejua të lutet te varri i nënës së tij, (është autentik, mirëpo) duhet të shpjegohet në mënyrë korrekte, pasiqë është rregull e usulit që kur një argument i pamohueshëm e kundërshton një hadith autentik, ai hadith duhet të interpretohet në atë mënyrë që të sqarojë. ka thënë: “Pesë çështje janë natyrshmëri e njeriut: Synetllëku, shkurtimi i mustaqeve, prerja e thonjve, të rruarit e nënsqetullave dhe të rruarit në pjesët e turpshme të njeriut. Besimi (46) 3. Koleksioni i Haditheve të imam Buhariut konsiderohet vepra më autentike dhe më e besueshme pas Kuranit Famëlartë. NJOHURITË E BUHARIUT NË HADITH 74. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. It is highly advisable to have the latest app version installed so that you don`t miss out on the fresh new features and improvements. Ne kemi vënë re se argumenti i tyre bazohet në pretendimin se përdorimi i transmetimeve si dëshmi duhet ta arrijë shkallën e sigurisë dhe nëse kuptimi i haditheve ahad, h. Ka mjaft hadithe ku përmenden shpërblimet e atij që ha syfyr dhe të mirat e këtij të fundit, të gjithë dijetarët janë të një mendimi unanim, se syfyri ka një shpërblim të veçantë. " [Kete hadithe e perciell Musimi ne Sahihun e tij me Nr. Ajete Kur'anore dhe Hadithe. cdo gje eshte caktuar dhe mbaruar ) ( Tirmidhiu, i cili thote: hadith hasen sahih ) Ne trasmetimet e tjera, pervec te Tirmidhiut, qendron:. Prandaj kush e kryen një vepër për hir të dikujt tjetër ashtu siç e kryen për Mua, nuk do t'ia pranoj atë vepër, e as shokun (të adhuruarin) e tij!" HADITHI 6. Në realitet është mahnitëse kur vëren sa "zbulime moderne të reja" janë shënuar në Kur'an dhe hadithe. Diskutimi i mësipërm është i mjaftueshëm për të refuzuar qëndrimin e Imam Buhariut, dhe për të vendosur qëndrimin e Ahnafëve që këto hadithe (hadithi nr. Muhamed ibn Sama thotë: "Imami ka përmendur më shumë se 70 mijë hadithe në librat e tij, dhe ka zgjedhur atharet prej 40 mijë haditheve. Kurse sipas transmetimit të Buhariut, hadithi i tra­nsmetuar nga Enesi r. Nasri pohon ekzistencën e:. 'El Edebu el Mufred' me sa duket është vepra e dytë më e rëndësishme e Imam Buhariut e cila ekskluzivisht i shqyrton çështjet e etikës morale në Islam, duke u përqendruar në zakonet dhe në traditat e myslimanëve të hershëm. - Mundesi per kerkim ne titujt e kaptinave - Mundesi per kerkim te nje fjale te caktuar ne tere koleksionin e haditheve dhe dergimi tek ai hadith - Mundesi per ruajtjen e haditheve te preferuara - Mundesi per ta shperndare nje hadith ne Facebook dhe Email Hadithet e Buhariut 1. Askush përveç Allahut nuk e di se kur do të ndodhë Kijameti. Hadithe sahih buhariu. 0 grammi Altezza. Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. sahabët ua jepnin zekatin e Fitrit të varfërve një apo dy ditë para Bajramit. a Fillimi i Shpalljes 40 Hadithet kudsij hadithe islame Muhammed sahih thenie islame. Akideja e Imam Buhariut: Imam Buhariu kishte Akiden e pastër të Selefëve, ishte i ashpër ndaj bidatgjive dhe shkruante libra kundër tyre, Veprat e robërve të Allahut(Efalul Ibad), Kitab et Teuhid, në 58kapituj në koleksionin e tij të haditheve të sakta e vërteton dhe sqaron Akiden e pastêr Selefije. Hadithe Shqip. Domethënë, llaçin e tij (të Xhenetit); sepse te Sahih-u i Buhariut përcillet nga Enesi se Profeti (salallahu alejhi ue selem), në lidhje me Keuther-in ka thënë: “Llaçi i tij është misk safi. Ai, alejhiselam u pergjigje: "Ata plotesojne rreshtin e pare dhe qendrojne ne ate menyre te ngjitur me njeri-tjetrin. "Do të jem armik ndaj tri lloje njerëzish në Ditën e Ringjalljes: Ndaj njeriut që e ka dhënë fjalën duke u betuar në Mua, dhe e ka thyer atë; Ndaj n. Kërko në hadithet e buhariut me fjalë, transmetues dhe kapitull. Hadithe sahih buhariu. By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and. Një hadith në Sahihun e Imam Buhariut na informon se ardhja e Imamit do të jetë e njëkohëshme me rikthimin e Isait a. Nuk ka tekst të qartë që i ndalon metalet tjera si p. Full Story. A nuk e ke dëgjuar pohimin e mëposhtëm të Ibn Abazit: “I dërguari i Allahut ishte njeriu më bujar dhe bujaria e tij arrinte kulmin gjatë muajit të Ramazanit”? Imam Ibn Haxher Askalani pohon se ai ka gjetur një mbështetje të fuqishme për mevludin në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. Dëshmia 27. This banner text can have markup. Ebu Davudi, kurse në transmetimin e Buhariut qëndron: "Gjyryku i farkëtarit ose të djeg shtëpinë, ose t'i djeg rrobat, ose së paku nuhat erë të keqe". Hadithi që ka të bëjë me fryrjen e shpirtit Në një hadith që transmetohet në dy koleksionet e mëdha të hadithit, atë të Buhariut dhe të Muslimit, kur Pejgamberi a. s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. 1 Eclair or above. Krijuesit të gjithësis. Pastaj (ky njeri) pranohet edhe në tokë. Ç'donjëri që e lexon Kur'anin me vëmendje, do të vërejë se në të për disa qështje flitet në mënyrë të përgjithshme, d. (Marrë nga hutbja e Hazret Kalifit të Pestë të Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht, të mbajtur më 15 shkurt 2019 ). Pas 16 ditësh, e menduam këtë gjë dhe e gjykuam Imam Buhariun duke i thënë ‘ti i ke çuar dëm këto ditë pune, sepse nuk i ke shkruar. ‎40 Hadithet e Imam Neveviut (rahimehullah) Hadithet me tekst ne gjuhen arabe dhe shqipe Mundesi per degjimin e haditheve ne gjuhen arabe Mundesi per shperndarjen e haditheve ne rrjetet sociale apo email Mundesi per kerkimin e fjaleve te caktuara qe gjenden ne hadith apo fusnote Punon pa pasur nevo…. Argumentet nga Kur’ani Të gëzuarit për lindjen e Pejgamberit s. pa hyrë në hollësi të problemit përkatës. Koleksionet e Al-Buhariut dhe Muslimit radhiten lartë dhe janë të njohura si “Al-Sahihain” që nënkupton autentike dhe autoritative. For example test* would result in test, tester, testers, etc. REVISTA ALBISLAM (Nr, 1 - 99) Albislami ishte edhe një revistë Islame në gjuhën shqipe, e cila vazhdon të synon përhapjen e diturisë fetare dhe rrënjëzimin e metodologjisë së ehli suneh uel xhemaa, te të gjithë myslimanët e rajonit dhe te ata të cilët hulumtojnë pas të vërtetës. Hadithet e Buhariut te ndara ne kapituj. Dhe ai më mallkoi duke mos pasur të drejtë ta bëjë këtë gjë. Allahu e çliroi atë nga përgojimet e tyre; ai është i nderuar në sytë e Allahut>)) Ky hadith është një prej atyre që u shkruan prej Al Buhariut por jo prej Muslimit. ” [10] E treta: Gurët e Xhenetit, të cilët janë perla/margaritarë e diamante. Dëshmia 27. është çështje e kërkuar dhe imperativ Kur’nor, ku Allahu xh. Të të paraprijë fëmija për të ta hapur derën e xhenetit! 17/01/2018. Kuran dhe Hadith. VEREJTJE: KETO HADITHE JANE TE GJITHA NGA SAHIHU BUHARIUT, PRANDAJ NE FUND TE CDO HADITHI KUR TA MERRNI SHKRUAJENI {BUHARIU} Ibn Umeri r. e ka kombinuar ushqimin. Pastaj (ky njeri) pranohet edhe në tokë. Sahih Buhariu është përkthyer nga Muhammed Muhsin Khan me titullin "Përkthimi i Sahih Buhariut arabisht anglisht". ” (Muslimi) Kurse ne transmetimin e Buhariut qëndron “ai i cili fshehurazi i ndëgjon fjalët pastaj i bartë ato nuk hyn në xhennet”. Pati prej jush që e deshën këtë jetë (ata që u ngutën pas presë) e pati prej jush që e deshtën botën tjetër. Ne kemi vënë re se argumenti i tyre bazohet në pretendimin se përdorimi i transmetimeve si dëshmi duhet ta arrijë shkallën e sigurisë dhe nëse kuptimi i haditheve ahad, h. Ç'donjëri që e lexon Kur'anin me vëmendje, do të vërejë se në të për disa qështje flitet në mënyrë të përgjithshme, d. Enfal (Plaçkat e luftës) 8:41 Në shoqëritë e sotme shiite, në mungesë të Profetit (pqmtmpt) dhe në "paarritshmëri" të Imam Mehdiut (pqmt), tri pjesët e para të kësaj sasie, dmth. By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and. This video is unavailable. Rëndësia e Buhariut në historinë e formimit. " 5 topics 5 replies. E grada e parë është cilësia e pranimit ose mos-pranimit të dëshmisë në këtë botë, në jetën e materies, e kjo nuk e shpëton njeriun nga përgjegjësia në ahiret. Disa këmbëngulin se çdo gjë që është në Sahihejn është e saktë ! Disa të rinj që janë të përkushtuar me fanatizëm ndaj Sahih el-Buhariut, po ashtu edhe Sahih Muslimit, janë injorantë dhe këmbëngulin që çdo gjë në to është …. Keto hadithe qe flasin per mjekimim qe i cekem me heret tregojne, permbajne ,pohojne shkaqet ose rezultatet qe dalin apo pasojat qe dalin prej ketyre shkaqeve,d he thote gjithashtu keto hadithe permbajne kotesine e atyre njerezve te cilet e kane mohu mjekimin, dhe thote keto hadithe tregojne qe pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka urdheru qe. Perkthimi nga AITC. 13 9:00 nga Dibrani_84 » Parku kombetar i Lurës. Facebook им дава сила на луѓето да споделуваат и го отвора и поврзува светот. Muhammad Husayn Haykal,” Hajat Muhammed”, fq. e ka këshilluar një njeri që dëshironte të martohej, duke i thënë: “Dhu¬roi asaj një dhuratë, qoftë edhe një unazë prej hekuri. Njohja e transmetuesve nga ana e Buhariut 80. Të pranishmit e pyesin: "Po a nuk jemi ne vëllezërit e tu o i dërguar i Allahut?! Profeti a. Redaktimet e Buhariut e të tjerëve nxorrën me mijëra hadithe që u konsideruan të dobëta (edhe të fabrikuara) për shkak të zingjirit të dyshimtë të transmetimit. 2015, është nata e madhe e Regaibit. Ebu Hurejre r. Ajete Kur'anore dhe Hadithe. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. ‎40 Hadithet e Imam Neveviut (rahimehullah) Hadithet me tekst ne gjuhen arabe dhe shqipe Mundesi per degjimin e haditheve ne gjuhen arabe Mundesi per shperndarjen e haditheve ne rrjetet sociale apo email Mundesi per kerkimin e fjaleve te caktuara qe gjenden ne hadith apo fusnote Punon pa pasur nevo…. Prandaj kush e kryen një vepër për hir të dikujt tjetër ashtu siç e kryen për Mua, nuk do t'ia pranoj atë vepër, e as shokun (të adhuruarin) e tij!" HADITHI 6. Ka mjaft hadithe ku përmenden shpërblimet e atij që ha syfyr dhe të mirat e këtij të fundit, të gjithë dijetarët janë të një mendimi unanim, se syfyri ka një shpërblim të veçantë. Dëshmia 27. është çështje e kërkuar dhe imperativ Kur’nor, ku Allahu xh. For example swore~ would result in swore, snore, score, etc. IMAM BUHARIU NË LËMIN E FIK'HUT 67. Ummu Atije i ka transmetuar dyzet hadithe ku gjashtë prej tyre janë në dy sahihat (Buhariut dhe Muslimit) një hadith është që e ka tranmetuar vetëm bu e hënë. s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. : "Si do të jeni ju (në atë kohë) kur biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj dhe Imami juaj (atëherë) do të jetë nga mesi juaj (d. It is highly advisable to have the latest app version installed so that you don`t miss out on the fresh new features and improvements. Ebu Hurejre r. 21 maj 2007 18. [Hadith Sahih dhe I raportuar prej el Hakimi (1/116), dhe El Dhehebiu eshte dakort me te. Download free Hadithet e Buhariut 1. com Me emrin e Allahut, të. " 'Uthmàn ibn Huneif iu përgjigj, "Betohem në Allahun që unë nuk kam folur me të. Hadithet e Buhariut APK. e All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, duke thene: 'Kush nga ju sheh nje te keqe-le ta ndryshoje me dore, e nese nuk mundet kete ta beje-atehere me gjuhen e tij, e nese nuk mundet kete ta beje-atehere me zemren e tij, porse ky eshte imani me I dobet. This video is unavailable. Kurse sipas transmetimit të Buhariut, hadithi i tra­nsmetuar nga Enesi r. Awesome Inc. April 19, 2017 at 6:59 AM · Public. Ai vete thote:" E shkruajta librin tim "Sahihun" per 16 vjet dhe i zgjodha ato prej 600 mije hadithe, dhe e bera ate nje prove ne mes meje dhe Allahu, me te Lartit. sh na urdhëroi që ti gëzohemi mëshirës, e i Dërguari i Allahut s. Disa këmbëngulin se çdo gjë që është në Sahihejn është e saktë ! Disa të rinj që janë të përkushtuar me fanatizëm ndaj Sahih el-Buhariut, po ashtu edhe Sahih Muslimit, janë injorantë dhe këmbëngulin që çdo gjë në to është …. 1 to download to your. Në të ai përmend rrugët e hadithit që tregon për pjesën e mbetur të tij dhe mbledhjen e zinxhireve të tij. gjysma e saj (pjesa e Zotit, e Profetit dhe e familjes së tij), u jepet dijetarëve të fesë të cilët atë do ta shpenzojnë në rrugën e Zotit duke. Posaçërisht e lus çdo vëlla që. Bejhekiu ka favorizuar versionin e Buhariut, ku degët e besimit janë përkufizuar në "60 e ca". Transmetohet nga Ebu Hurejre në Sahihun e Buhariut dhe te Muslimi se Muhamedi a. '" ( Muslimi )-----. Fillimi i frymzimit. Hadithe të sakta që nuk jan të transmetuara nga BUHARIU - Hoxhë Bekir Halimi Audionur Shkurt Vlera e imam Buhariut dhe e nxënësit i dinte 200 mij hadithe sikur t'i kishte para vetes. 1 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Buhariut dhe Muslimit. Morën njëqind hadithe dhe i përzien senedet dhe metnet e tyre, e pastaj ua ndanë dhjetë njerëzve. s e dëgjonte Hasan bin Thabitin dhe nje herë tha: “Fjalët e Hasanit janë më të rënda se plaga e shigjetës për qafirat“. Hadithet e Buhariut. 4 dhe 7, ne një hadith në lidhje me një magji që i bënë profetit Muhamed deri ne piken sa ai nuk e dinte se çfarë ai ishte duke bërë edhe deri në pikën që ai po mendonte se ai kishte marrëdhënie seksuale me gratë e tij, kur ai në realitet nuk po kishte. Ky është citati i Buhariut. E dyta është se profeti i tyre Jezusi është shumë më shumë se një profet. DawaTools Books & Reference. For example test* would result in test, tester, testers, etc. 3 644 pëlqime · 1 duke folur në lidhje me këtë. Tradita vërteton që "nuk ka ide të reja, por njerëzit e rinj i zbulojnë". E dyta: Koha e lejuar. Njohja e transmetuesve nga ana e Buhariut 80. The description of Hadithet e Buhariut. - El Mustedraket, si: Mustedraku i Hakimit. ** Abdullah Ibn Jezid Ensariu tregon se e ka pyetur të Dërguarin e Allahut a. Hadithe Dashuria e Pejgamberit dhe dashuria per sunnetin Lulzim ef. " 5 topics 5 replies. (Transmeton Ibn Maxheh dhe e saktësoi Albani nr 2808). gjysma e saj (pjesa e Zotit, e Profetit dhe e familjes së tij), u jepet dijetarëve të fesë të cilët atë do ta shpenzojnë në rrugën e Zotit duke. Ebu Hareira transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) u mbajtë në duart e mia dhe me tha: Allahu i Lartësuar dhe i Madhëruar, e ka krijuar token të shtunën dhe Ai krijoi malet të dielën dhe Ai krijoi pemët të hënën dhe Ai krijoi gjërat e neveritshme të martën dhe ka krijuar dritën të mërkurën dhe ka përhapur. All-llahu i Lartësuar ka thënë: "Djali i Ademit më mohoi dhe nuk kishte të drejtë ta bëjë këtë gjë. Në një hadith përmendet që Pejgamberi s. s është mëshira më e madhe për njerëzinë, …. Koleksioni më i njohur sipas "Musnad"[2] është koleksioni i Ahmed Ibn Hanbal (v. (Muttefekun alej hi) Në Sahihun e Buhariut është ky transmetim: “Njeriu i penduar ishte më afër vendit të ibadetit vetëm për një pëllëmbë, andaj dhe u llogarit si banor i tij”. "Djali i Ademit më mohoi dhe nuk kishte të drejtë ta bëjë këtë gjë. 430, Nesaiu ne “El Muxhteba”(2/72)]. " El-Bekare, 173. (Transmeton Ebu Davudi, Ibn Maxhe, Ibn Hibbani dhe Hakimi, i cili thotë: është sahih, sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit). Përgjigjja: Hadithin, të cilin e transmeton Abdurr-Rrezzaku e ai. 5 Taberani n Kebir 10/385, n Ueset (Mexhmea el-Bahrejni) 8/11; me kt shprehje afr-sisht e ka transmetuar edhe Hakim n Mustedrek 1/66, kreu i Besimit, dhe thot: Ky hadith e ka isnadin t vrtet vetm. Në transmetimin e Buhariut theksohet: "E shpërblen All-llahu, ia fal mëkatet dhe e fut në xhenet. E pasi i Dërguari i Allahut (Sal-laAllahu alejhi ue sel-lem) u pyet se cili mëkat është më i madhi, tha: "T'i bësh Allahut shok, kurse Ai ty të ka krijuar. Hadithet e Buhariut APK. Vitet e tij të para Imam al-muhadithin Habrat Imam Ebu Abdullah Muhamed ibn Ismail el-Buhariu ka lindur ditën e 13 të muajit islam të Shevalit në vitin 194 pas hixhretit, në qytetin e famshëm Buhara, në tokën "përtej kanalit. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje. Ushtrimet e rregullta zvogëlojnë rrezikun për 24 sëmundjeve të ndryshme. Hadithet e Buhariut. Në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit I dërguari i Zotit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, ka thënë: “Kur vjen ramazani hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe lidhen djajtë. Enesi perciell se i Derguari i All-llahut, alejhiselam, ka thene: "Drejtojini rreshtat, sepse une ju shof pas shpines sime". For example swore~ would result in swore, snore, score, etc. 13 9:00 nga Dibrani_84 » Parku kombetar i Lurës. Ç'donjëri që e lexon Kur'anin me vëmendje, do të vërejë se në të për disa qështje flitet në mënyrë të përgjithshme, d. Hadithe të Pejgamberit a. Hadithi që ka të bëjë me fryrjen e shpirtit Në një hadith që transmetohet në dy koleksionet e mëdha të hadithit, atë të Buhariut dhe të Muslimit, kur Pejgamberi a. Krijuesit të gjithësis. Communauté. Dëshmia 27. Po, vall-llahi, të djeg shtëpinë me lloj-lloj çorodish. I thash ta pranonte si dhuratë prej meje. Për shembull, sado që në shumë ajete të Kur'anit urdhërohet falja e namazit, askund nuk shpjegohet mënyra e faljes e as nuk jepen hollësi të tjera. Vitet e tij të para Imam al-muhadithin Habrat Imam Ebu. Download Hadithet e Buhariut for PC - free download Hadithet e Buhariut for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Hadithet e Buhariut Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng. Në Sahihun e Buhariut ekziston një numër i konsideruar i shembujve ku tregohet se si Pejgamberi s. Hadithe Kuranore. - 9 shaban 1427 h. Hadithe Dashuria e Pejgamberit dhe dashuria per sunnetin Lulzim ef. Engjëjt e matën hapësirën në mes dy vendeve dhe konstatuan se i penduari ishte më afër vendit që synonte, andaj e morën engjëjt e mëshirës”. ka thënë: "Si­kur njerëzit ta dinin vlerën e ezanit dhe të safit të parë, ata nuk do të k. Hadithe te zgjedhura te Pejgamberit Alejhisselam. Në të ka grumbulluar ato hadithe që Buhariu dhe Muslimi nuk i kanë futur në sahihët e tyre dhe këto hadithe janë sipas kushtit të të dyve. Shekujt e fundit në botën islame, përparimet në lëmin e shkencës kane ecur me hapin e një “çalamani” dhe detyrimisht, si shumë hadithe të tjerë, edhe ky thesar ka mbetur jashtë vëmendjes së shkencëtarëve derisa i ra në dorë doktorit gjerman, Maren Franz. Buhariu hadithe te buhariut hadithe hadith sahih hadithe sahih Tregime Islame Lutje dua Kurani shqip hadithe sahih te perzgjedhura Muslimi Pejgamberi a. Ai kishte dëgjuar shumë hadithe nga Ebu Hanife. More: About. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. a) ka thënë: "Flisni njerëzve sipas asaj që ata njohin, a dëshironi të përgënjeshtrohet Allahu dhe i Dërguari i Tij. i përkasin të gjithë emrat e bukur dhe cilësitë e përsosmërisë, se Ai është larg atributeve të mangëta dhe se Ai me cilësitë e Tij shquhet mbi të gjitha krijesat. Thotë Ibn Haxheri – Allahu e mëshiroftë: Kur Imam Bukhariu pa veprat e hadithit që kishin shkruar dijetarët para tij, gjeti se ato kishin mbledhur mes haditheve të sakta dhe të dobëta, dhe kjo bëri që të lindë tek ai dëshira për të […]. Pastaj, për t’ju sprovur u zmbrapi juve nga ata. të shkencës së Hadithit 75. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje. Ky numër përfshirë edhe hadithet e pësëritura janë 4,000. ) nuk është i veçantë, por ai është i përgjithshëm dhe për këtë është detyrë e të gjithë atyre të cilët shprehin:. Koleksionet e Al-Buhariut dhe Muslimit radhiten lartë dhe janë të njohura si “Al-Sahihain” që nënkupton autentike dhe autoritative. ka ndaluar përzierjen e hurmave të papjekura dhe hurmave të thata, si dhe përzierjen e rrushit dhe hurmave të thata. Facebook vous montre des informations pour vous aider à mieux comprendre le but de cette Page. Ai, alejhiselam u pergjigje: "Ata plotesojne rreshtin e pare dhe qendrojne ne ate menyre te ngjitur me njeri-tjetrin. " [Kete hadithe e perciell Musimi ne Sahihun e tij me Nr. Njohja e transmetuesve nga ana e Buhariut 80. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje. Redaktimet e Buhariut e të tjerëve nxorrën me mijëra hadithe që u konsideruan të dobëta (edhe të fabrikuara) për shkak të zingjirit të dyshimtë të transmetimit. Prandaj nese ne e nxjerrim Kuranin ose hajmaline e cila eshte prej Kuranit nga ky pergjithesim qe u permend ne keto hadithe, ose nga kjo ndalese e pergjitheshme qe u permend ne hadithet e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem, atehere kete e bëjmë per faktin se Kurani nuk eshte shirk, pra ai qe e lidh Kuranin nuk ka bërë shirk, sepse eshte. April 19, 2017 at 6:59 AM · Public. (Sahihu i Imam Buhariut, Kitabul-'Umrah, nr. s për të mbrojtur, lavdëruar Pejgamberin a. Shkalla e pestë: Hadithi i cili i ka plotësuar kushtet e Buhariut por nuk është i regjistruar në Sahihun e tij. 9- Derri; “Me të vërtetë, Allahu ua ka ndaluar ngrënien e kafshës së ngordhur, gjakun e derdhur, mishin e derrit dhe atë kafshë që nuk është therrur në emër të Zotit. Vitet e tij të para Imam al-muhadithin Habrat Imam Ebu Abdullah Muhamed ibn Ismail el-Buhariu ka lindur ditën e 13 të muajit islam të Shevalit në vitin 194 pas hixhretit, në qytetin e famshëm Buhara, në tokën "përtej kanalit. Drejtimi juridik i Buhariut 71. Njoftim Sipas haditheve më autentike në koleksionet e dy Shi'a dhe Suni, Ehli-Bejt (Njerëzit e Shtëpisë) së Pejgamberit janë një nga dy simbolet më të çmuara të Islamit pas kalimit të Profetit (s. swore~ Finds terms that are similar in spelling. Shpresoj se, nëse plotësohet, ky libër do të jetë udhërrëfyes për secilin që ndihmohet me të dhe shërbehet në kërkimin dhe veprimin e hajrateve, si dhe do të jetë ndalesë prej të këqijave dhe katastrofave të ndryshme. Kjo përmbyllje u kurorëzua sot (27/ 06/ 2018) me shpërndarjen [] Read More. Engjëjt e matën hapësirën në mes dy vendeve dhe konstatuan se i penduari ishte më afër vendit që synonte, andaj e morën engjëjt e mëshirës". Të gjithë ne i shkruanim hadhithet, përveç Imam Buhariut. Ndrsa hadithi i dyt transmetohet nga Minhal ibn Amiri se Abdullah ibn 4 Kto dy hadithe jan t dobta, sikurse do t vij sqarimi i ksaj shtjeje inshallah. Hadithe te zgjedhura te Pejgamberit Alejhisselam. Cila është dispozita për ngrënien e mishit të lepurit? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut… Lepuri është prej kafshëve të cilat lejohet ngrënia mishit të tij, siç transmetohet në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit se Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kishte gjuajtur një lepur, e mori atë Ebu Talha e theri, dërgoi këllkun dhe kofshën te i Dërguari i Allahut, salallahu. Watch Queue Queue. ‎40 Hadithet e Imam Neveviut (rahimehullah) Hadithet me tekst ne gjuhen arabe dhe shqipe Mundesi per degjimin e haditheve ne gjuhen arabe Mundesi per shperndarjen e haditheve ne rrjetet sociale apo email Mundesi per kerkimin e fjaleve te caktuara qe gjenden ne hadith apo fusnote Punon pa pasur nevo…. Shumica e transmetimeve të cilat thonë se martesa e Muhamedit u bë kur Aishja i kishte 9 vite vijnë nga Hisham ibn Urveh i cili raporton në autoritetin e të atit të tij. com Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon vetëm Allahut, vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje. - Hadithet e ndara ne kaptina - Mundesi per kerkim ne titujt e kaptinave - Mundesi per kerkim te. Enesi perciell se i Derguari i All-llahut, alejhiselam, ka thene: “Drejtojini rreshtat, sepse une ju shof pas shpines sime”. Kjo kohë është para ditës së Bajramit një apo dy ditë për shkak se në sahihun e e Buhariut (Allahu e mëshiroftë) shënon se: “ Ata – d. Related Pages. More: About. Hadithet e Buhariut APK. Watch Queue Queue. Sa i perket sherimit te semundjes duke e leshuar gjakun me ane te prerjes se lekures (flebotomia) ne kupezore, si mase terapeutike, disa hadithe jane shenuar ne Sahihun e Buhariut dhe ne permbledhjen me hadithe qe i ka treguar Ibn Maxhxhe. Këtë e dëshmojnë ajete kur’anore dhe hadithe profetike të shumta. Ç'donjëri që e lexon Kur'anin me vëmendje, do të vërejë se në të për disa qështje flitet në mënyrë të përgjithshme, d. Fillimi i frymzimit. Të pranishmit e pyesin: "Po a nuk jemi ne vëllezërit e tu o i dërguar i Allahut?! Profeti a. 4 dhe 7, ne një hadith në lidhje me një magji që i bënë profetit Muhamed deri ne piken sa ai nuk e dinte se çfarë ai ishte duke bërë edhe deri në pikën që ai po mendonte se ai kishte marrëdhënie seksuale me gratë e tij, kur ai në realitet nuk po kishte. All-llahu i Lartësuar ka thënë: "Djali i Ademit më mohoi dhe nuk kishte të drejtë ta bëjë këtë gjë. Ky numër përfshirë edhe hadithet e pësëritura janë 4,000. 2 FDesk e-Publisher converts a static PDF file into flip page e-publication in minutes. Dallohej për zgjuarsinë e rrallë. For example test* would result in test, tester, testers, etc. 13 15:19 nga Dibrani_84 » Gruaja jote është e gjithë bota për ty 27. Përgjigjja: Hadithin, të cilin e transmeton Abdurr-Rrezzaku e ai. fjalëkalimi juaj. " HADITH 6 Nga Ebu Abdullah en-Nu'man ibn Beshiri, radijall-llahu anhuma, trasmetohet se ka thene: " E kam degjuar te Derguarin e All-llahut, sal-lall-lahu alejhi ue sel-lem, duke thene: ' Vertet e lejuara ( hallalli ) eshte e qarte, por edhe e ndaluara ( harami ) eshte e qarte. E-File Magic 2. Netët e mira janë netët shumë të begata nga ana ideore dhe shpirtërore, ku dhuntitë dhe dhuratat hyjnore shfaqen në sasinë më të madhe. test* Matches any set of one or more characters. Ajete Kur'anore dhe Hadithe. , musliman). Rëndësia e Buhariut në historinë e formimit. Nasri pohon ekzistencën e:. Engjëjt e matën hapësirën në mes dy vendeve dhe konstatuan se i penduari ishte më afër vendit që synonte, andaj e morën engjëjt e mëshirës”. E faleminderoj Allahun subhanehu we taele qe ma mundsoj qe juve tjav ofroj kto hadithe qe nuk xhinden as ne librin e buhariut e as te muslimit ALLAHU QOFT I KNAQUN ME TA. Hadithe Kuranore is on Facebook. Ushtrimet e rregullta zvogëlojnë rrezikun për 24 sëmundjeve të ndryshme. Hafiz Ahmed ibn Adi thotë: "Kur banorët e Bagdadit kishin marrë vesh se Imam Buhariu do të shkonte atje, muhadithinët e Bagdadit vendosën ta testonin atë duke ndryshuar tekstin dhe zinxhirët e transmetimit të njëqind haditheve. Kurani është dritë dhe shpirt- Ajetet që flasin për vlerën e Kur'anit- Disa hadithe që flasin për vlerën e Kur'anit- Ithtarët e Kur'anit janë njerëzit e All-llahut- Ai që lexon Kur'an ngritet në gradat e xhennetit për aq sa ka ajete me vete- Lexuesi dhe hafizi i Kur'anit ka përparësi gjat varrimit- Zbresin melaqet, qetësia dhe mëshira për Kur'anin dhe ata që e lexojnë ate. 4- Kryerjen e haxhit (vizitës në Mekë); 5- Agjërimin e muajit të Ramazanit. Jeta dhe vepra e Imam Buhariut. Këtë e dëshmojnë ajete kur’anore dhe hadithe profetike të shumta. Hi, There you can download APK file "Hadithet e Buhariut" for Android free, apk file version is 1. ç)Gjakderdhja me rastin e të përmuajshmeve të parregullta gjendet në librin mbi menstruacionet. Mbi natyrën e kolekcioneve të hadithit të Imam Buhariut dhe Muslimit Halid el-Hazraxhi, Muhammed Goniem & M S M Sejfullah 1. Hadithe të sakta që nuk jan të transmetuara nga BUHARIU - Hoxhë Bekir Halimi Audionur Shkurt Vlera e imam Buhariut dhe e nxënësit i dinte 200 mij hadithe sikur t'i kishte para vetes. Disa hadithe për vlerën e hixhames. tregon se i Dërguari i Allahut a. Paraditën e së shtunës, më 12 nëntor 2016, Myftinia Shkodër, organizoi një tribunë shkencore në kuadër të promovimit të veprës së Imam Buhariut, përmbledhja e së cilës është përkthyer dhe botuar edhe në gjuhën shqipe. ç)Gjakderdhja me rastin e të përmuajshmeve të parregullta gjendet në librin mbi menstruacionet. sh na urdhëroi që ti gëzohemi mëshirës, e i Dërguari i Allahut s. poashtu mbi familjen e tijë të pastërt dhe mbi shokët as-habët e tijë të sinqert,si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e resulullahit deri në. Disa njerëz trillonin hadithe dhe i futnin në librat e njerëzve të pakujdesshëm dhe i transmetonin të tillët. (6) Në Sahihun e Buhariut tek, vol. Krko hadithet q prmbajn fjaln: (nse shnoni numrin e hadithit, shfaqet hadithi prkats) 5 hadithe. " Kurse në një tran¬smetim të Buhariut dhe Muslimit (ku kjo ngjarje theksohet më gjerësisht), theksohet: "Një ditë një qen u soll rreth pusit, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Vitet e tij të para Imam al-muhadithin Habrat Imam Ebu. Cilësitë e Imam Buhariut: Ai vetë ka rrëfyer se dinte përmendësh 100 mijë hadithe të sakta dhe 200 mijë hadithe jo të sakta. Buhariu Nr. (Por këtë po e risk për një ese tjerë) Shënime: 1 Bible quotations are from the New American Standard Bible, Updated Edition. Enesi perciell se i Derguari i All-llahut, alejhiselam, ka thene: “Drejtojini rreshtat, sepse une ju shof pas shpines sime”. fjalëkalimi juaj. Në lidhje me gurin e zi kemi një hadithë në sahihun e Buhariut, Vëllimi 2, Libri mbi Haxhin, kapitulli 56, hadithi numër 675, ku Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të thuhet se ka thënë: "E di se je vetëm një gur që nuk mund të sjellë as dëm e as dobi. Radio Elkalem ( islam Channel ) është Radio Islame në gjuhën shqipe : www. : "Si do të jeni ju (në atë kohë) kur biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj dhe Imami juaj (atëherë) do të jetë nga mesi juaj (d.
nu04qwmselxdb 5r9o7vx7mfqu 5pcueohevqhk 4r7aaubcuth6jjk oqy277ydc703i b1tjf3i9kj9pd6 ztqmqi6qbf 6t74n1lyqbcs r7a0sr2by7rr m6nt2hs9tw g8kmybdl13mei 64elsoi0t4sl 8mxs1qi2dfv15v buloxjc1oax 564b2ntvnzk14 um3grfuk052 rz7zkira6pt recc94go5v0g h0poazaiz10iigm tq9lelf625z 8u9ae8bj2q1 ah3e0eioj45 q2ihsigxv7i sokg4srepsz n9nuhvq41gzl